Farligt avfall

När du låter oss på ReAgro ta hand om ditt farliga avfall tar vi hand om all rapportering till Naturvårdsverket åt dig.


Farligt avfall – Hot mot naturen om den hamnar där

Hit räknas ämnen eller produkter som kan utgöra ett hot mot naturen eller miljön om det hamnar där. Därför finns det särskilda regler gällande hantering och transport av Farligt avfall. Exempel på farligt avfall är spillolja, färgburkar, elektronik, sprayburkar och glykol som gör skada i naturen om det kommer ut i det fria, men de utgör inte ett direkt hot mot människor vid kontakt eller under transporten. hit räknas bland annat batterier, färg, glykol, ljuskällor, lösningsmedel, spillolja, oljefilter, rengöringsmedel, sprayburkar, nagellack, bilvax, etc.

Farligt gods – Akut farligt för människor, djur och natur
Det finns även en klassificering kallad Farligt gods som är något som utgör en akut fara för människor och djur – och inte bara naturen – under själva transporten. T ex avfall med explosionsrisk, är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, smittförande, brandfarligt eller radioaktivt. Samma ämne kan klassa på olika sätt beroende på omständigheterna. Så är t ex fallet med kvicksilver som i sig klassas som farligt gods. Lysrör, som innehåller kvicksilver, klassas däremot som farligt avfall. Anledningen är att lysröret innehåller så liten mängd kvicksilver att det inte utgör någon akut fara för människor och omgivningen under transport, men det innebär en fara för miljön om de skulle hamna i naturen.

Här kan du lämna farligt avfall

Som privatperson kan du normalt lämna mindre mängder farligt avfall hos din närmaste återvinningscentral. Titta på din kommuns hemsida. Är du däremot näringsidkare får du inte utan vidare köra iväg det själv. Dels finns den nya rapporteringsskyldigheten till Naturvårdsverket (se nedan), dels behöver du särskilt tillstånd för att få transportera farligt avfall.

Vi på ReAgro kan hjälpa dig att ta hand om ditt farliga avfall, bland annat genom vårt samarbete med Länsförsäkringar. Att lämna farligt avfall innebär en kostnad. Dels för hämtningen, dels för att ta hand om och oskadliggöra avfallet. Det farliga avfallet ska vara tydligt uppmärkt om det är lagrat i annat än sitt ursprungliga emballage.

Vi på ReAgro kan hjälpa dig med följande typer av farligt avfall:

 • Batterier
 • Bekämpningsmedel
 • Färg
 • Glykol
 • Hydraulslang
 • Ljuskällor (glödlampor, LED, halogen, lågenergilampor)
 • Lysrör
 • Läkemedel
 • Lösningsmedel
 • Oljefilter
 • Rengöringsmedel
 • Spillolja
 • Sprayburkar (aerosoler)

Ny lag om rapportering av farligt avfall

Från 1 november 2020 har en ny avfallsförordning trätt i kraft som innebär att allt farligt avfall ska rapporteras in till Naturvårdsverket före, under och efter transporten. Detta för att kunna spåra varifrån avfallet kommer och vart det hamnar. När du låter oss på ReAgro ta hand om ditt farliga avfall tar vi hand om all inrapportering åt dig.

Så här tas det farliga avfallet omhand

Farligt avfall kan behandlas genom förbränning, våtkemisk behandling, biologisk behandling eller deponering. Deponering betyder att avfallet grävs ned och täcks över och är mycket kostsamt. Ofta måste man förbehandla restprodukterna innan den slutliga behandlingen sker. Förbehandling kan exempelvis vara indunstning eller att man plockar isär farliga ämnen och delar i exempelvis elektronikavfallet. Anläggningarna är ofta specialiserade på en särskild sorts avfall eller användandet av en viss metod. Detta gör att det endast finns ett fåtal platser i landet för att ta hand om farligt avfall.